Як стати нашим студентом?

Ми розписали для вас порядок вступу в наш університет

Правила прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) здійснюється згідно з Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року №729 "Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

  • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України
  • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця
  • іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється:

  • один раз на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада) для здобуття освітніх ступенів бакалавра і магістра. законодавством і міжнародними договорами України
  • упродовж року для навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО.

Іноземні громадяни, які вступають на Підготовче відділення, проходять процедуру отримання запрошення та подачі документів для зарахування за умовами, аналогічними для абітурієнтів за освітнім ступенем бакалавра.
Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань Університету.
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими ж правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та отримали повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в Україні, мають право на вступ на освітній ступінь бакалавра згідно з порядком, визначеним у Розділі II цих Правил прийому.
Іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра в Україні, мають право на вступ на освітній ступінь магістра згідно з порядком, визначеним у Розділі III цих Правил прийому.

Перелік освітніх програм

Ви можете знайти повний список Правил вступу тут.

  • Бакалавр та Магістр Медичних наук знаходится в Додатку 2.1 та в Розділі 2.2.
  • Магістр знаходится в Додатку 3.1 в Розділі ІІІ.
  • Бакалавр та Магістр Інституту Післядипломної освіти знаходится в Розділі IV

Вимоги до рівня освіти

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на перший курс до Університету приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про повну середню освіту.

На навчання для здобуття ступеня магістра на перший курс до Університету приймаються іноземні громадяни, які приїхали в Україну та мають іноземні документи про освіту, що відповідає освітньому ступеню бакалавра.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до Університету, повинні володіти українською, російською або англійською мовами на рівні В1, відповідно до мови викладання на обраній освітній програмі (спеціальності). Перелік освітніх програм за освітнім ступенем бакалавра (магістра медичного спрямування) з українською мовою навчання визначений Додатками 2.1 та 2.2; з російською або англійською мовами навчання – Додатками 5.1. та 5.2. до цих Правил прийому.

Прийом заяв та документів

Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа про освіту, документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні документів.

Свідоцтво про народження, документи про освіту, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн-учасниць Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.) з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.).

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (освітніми програмами), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у § 2 цих Правил прийому, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Усі документи, що видані в зарубіжних країнах, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в Україні.

Організація конкурсного відбору

Зарахування на навчання іноземців для здобуття вищої освіти на відповідному рівні здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що підтверджуються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, що дають право для продовження навчання на відповідному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Для проведення вступних випробувань складається графік, який затверджується головою Приймальної комісії (ректором). Відбіркова комісія Підготовчого відділення оприлюднює графік на сайті Підготовчого відділення.

Розклад

Рекомендації для зарахування

Cписки вступників-іноземців, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними ЄДЕБО і затверджуються рішенням Приймальної комісії у терміни, визначені у §2.

Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за державним замовленням Приймальна комісія ухвалює у терміни, визначені у §2.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які зазначені в листах Міністерства освіти і науки України щодо виділення квот прийому іноземців в межах обсягу місць для навчання за рахунок державного бюджету, зараховуються після надання підготовленого пакету документів, поданого до Відбіркової комісії Підготовчого відділення.

Виконання вступниками умов до зарахування

Іноземні громадяни та особи без громадянства, рекомендовані на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, подають: документи, визначені §3 цього Розділу (в тому числі документи щодо оформлення реєстрації та визнання освітнього рівня іноземних документів про освіту). Дублікат особової справи передається на відповідний факультет/інститут.

Договір на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб укладається після видання наказу про зарахування.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, відповідно денної та заочної форми навчання), формуються дві особові справи, для чого вступники-іноземці надають відповідну кількість примірників документів для формування особових справ.

Інформація про іноземних громадян, що були рекомендовані до зарахування на навчання на місця державного замовлення, але в установлені § 3 цього Розділу терміни не подали до відбіркової комісії оригінали документів (не виконали вимог для зарахування), подається до Міністерства освіти і науки України після 1 листопада 2020 року.

Повний текст правил вступу

Завантажити